รางวายเวย์
Technology

วิธีการเลือกใช้รางวายเวย์ให้เหมาะสม และปลอดภัย

รางเดินสายไฟฟ้า หรือ รางวายเวย์  เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ขาดไม่ได้ในการเดินสายไฟทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นในอาคาร ในสำนักงาน หรือในโรงงานอุตสาหกรรม โดยจุดเด่นของรางก็คือจะช่วยจัดระเบียบสายไฟให้เป็นหมวดหมู่มากกว่าเดิม ดูสวยงามไม่เกะกะ ที่สำคัญก็คือง่ายต่อการซ่อมบำรุงในภายหลัง และยืดอายุการใช้งานของสายไฟให้นานกว่าปรกติ 

ถึงแม้ว่ารางเดินสายไฟวายเวย์จะมีประโยชน์ในการเดินสายไฟก็ตาม ในการติดตั้งก็ต้องติดตั้งให้ถูกตามข้อกำหนดที่ทาง วสท. ได้กำหนดเอาไว้ เพื่อให้สายไฟได้ถูกเก็บอย่างถูกต้อง และเป็นการป้องกันข้อผิดพลาดต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในรางไฟฟ้าด้วย ดังนั้นเราจะมาดูเกี่ยวกับข้อกำหนดของการติดตั้งรางไฟฟ้าวายเวย์กันก่อน ว่าเขาบอกไว้อย่างไรบ้าง 

ข้อกำหนดในการติดตั้งรางไฟฟ้าวายเวย์ 

1.จำนวนสายไม่เกิน 30 เส้น  

หมายความว่าจะนวนสายไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าไหลเวียนทั้งหมด จะต้องมีจำนวนไม่เกิน 30 สายในรางเดียว หากเป็นสายสัญญาณหรือเป็นสายทที่ควบคุมการทำงานของมอเตอร์ จะไม่ถือว่าเป็นสายไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าไหล 

2.พื้นที่ต้องไม่เกิน 

หมายความว่าพื้นที่หน้าตัดของสายไฟทั้งหมดในราง จะต้องมีพื้นที่หน้าตัดของสายไฟและฉนวนรวมกันแล้ว ไม่เกิน 20 เปอร์เซ็นต์ภายในรางวายเวย์ ในกรณีที่มีสายไฟเกิน 30 สายขึ้นไป ให้ใช้ตัวคูณลดกระแสบเข้ามาลดจำนวนสาย ซึ่งจะมีวิธีการคำนวณบอกเอาไว้อยู่แล้วในส่วนนี้ 

3.ใช้งานในที่เปิดโล่ง 

เพราะส่วนใหญ่การใช้งานรางไฟฟ้าวายเวย์ จะใช้กับสายไฟขนาดใหญ่อย่างเช่นในโรงงานหรือในอาคาร ดังนั้นการติดตั้งจึงต้องติดตั้ง รางวายเวย์  ในพื้นที่โล่งเท่านั้น เพื่อให้สะดวกในการซ่อมบำรุงหรือติดตั้ง จะได้เข้าถึงได้ตลอดเวลา 

4.ห้ามติดตั้งในพื้นที่โล่ง 

รางไฟฟ้าวายเวย์เหมาะกับการติดตั้งในที่ร่มเท่านั้น ไม่เหมาะกับการติดตั้งในที่แจ้งหรือที่โล่ง อย่างเช่นที่ที่เสี่ยงเกิดอันตรายทางกายภาพกับราง ไม่เหมาะที่จะติดตั้ง เพราะเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายกับราง และสายไฟนางได้ 

5.กรณีที่ต้องใช้ในที่โล่ง 

หากจำเป็นต้องใช้รางไฟฟ้าวายเวย์ติดตั้งในที่โล่ง รางที่ใช้ควรจะเป็นรางที่สามารถกันฝนได้เท่านั้น ไม่ควรใช้รางชนิดเดียวกันกับที่ติดตั้งในที่ร่ม เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น 

6.มีการสร้างที่จับยึด 

ในการติดตั้งรางไฟฟ้าวายเวย์ จะต้องมีการสร้างที่จับยึดรางในทุกๆ 1.5 เมตร เพื่อให้รางมีความแข็งแรง และมีประสิทธิภาพการใช้งานที่เหมือนเดิมตลอดไป 

7.หลีกเลี่ยงการติดตั้งในที่ที่มีการสัญจร 

การติดตั้งรางไฟฟ้าวายเวย์ ไม่อนุญาตให้มีการติดตั้งผ่านจุดที่เป็นทางเดินหรือที่เป็นผนัง พื้นที่มีคนเดินไปมา เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับราง และไม่เป็นการกีดขวางทางเดินด้วย 

8.ห้ามนำไปใช้ผิดวิธี 

นั่นก็คือห้ามนำรางไฟฟ้าวายเวย์ไปใช้ในการต่อเป็นตัวนำสำหรับลงดิน เพราะเป็นการใช้งานที่ผิดประเภท 

ทั้งหมดนี้ก็คือข้อกำหนดสำคัญในการใช้งาน รางวายเวย์  ในการติดตั้ง หากคุณต้องการใช้รางชนิดในโรงงานหรืออาคารของคุณ ก็ควรปรึกษากับผู้รับเหมาติดตั้งให้เข้าใจก่อน ว่าควรติดตั้งแบบไหนจึงจะปลอดภัย ไม่เสี่ยงเกิดอันตราย อย่าทำเองหากไม่เข้าใจจะดีที่สุด